NPiL-LogoDone300x400

Föreningen

STYRELSEN


Ordförande- Martin Zetterlund
Kassör- Lena Ljunggren
Sekreterare- Cecilia Sundqvist
Ledamot- Stig Andersson
            Susanne Jorfeldt

STADGAR

§1 Nya Perspektiv i Livet, Västerås
Föreningens namn är föreningen Nya Perspektiv i Livet och har sitt säte i Västerås.

§2 Form och ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska bedriva en intressant och bred verksamhet för alla medlemmar samt att försöka få alla medlemmar att deltaga efter sin egna förmåga. Vi ska aktivt informera om, påverka och tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningen ordnar efter förmåga samtalsgrupper, kamratstöd och studiecirklar.
Föreningen skall inom kommunen stödja arbetslösa och sjukskrivna och ge dem nya perspektiv i livet. Föreningen bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, sådana som de kommer till uttryck i svensk grundlag, FN's allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN's barnkonvention samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föreningens verksamhets- och räkneskapsår sammanfaller med kalenderår.


§3 Medlemsskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som skall behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötes genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av revisor
 14. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut når genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§7 Firmatecknare
Firmatecknare  utses av styrelsen.

§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och me 31 december.

§9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 2 månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.


MEDLEMSSKAP

Känner du att denna förening tilltalar dig och du skulle vilja bli medlem så är du varmt välkommen!
Årskostnaden för ett medlemsskap är 150kr/person och betalas in på BG 0174-4804
Skriv med ditt namn, adress och mail.